Strony WWW i sklepy e-commerce

Pro­jek­tu­je­my stro­ny WWW i sklepy internetowe do­sto­so­wa­ne do po­trzeb i pro­fi­lu działal­no­ści Klien­ta.

Realizacje tworzymy  w opar­ciu o popularną platformę WordPress/Woocommerce.

To rozwiązanie któ­re jest cią­gle roz­wi­ja­ne, sto­so­wa­ne przez mię­dzy­na­ro­do­we agen­cje, re­gu­lar­nie ak­tu­ali­zo­wa­na, przy­ja­zny po­zy­cjo­no­wa­niu w wy­szu­ki­war­kach.

Zaj­mu­je­my się nie tyl­ko pro­jek­to­wa­niem, re­ali­za­cją oraz pu­bli­ko­wa­niem stro­ny www, ofe­ru­je­my rów­nież sta­łą opie­kę nad stro­ną i jej ak­tu­ali­za­cję, wspar­cie tech­nicz­ne oraz szko­le­nia do­ty­czą­ce ob­słu­gi zrealizowanych stron.

Przykładowe realizacje